Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Ngày cập nhật: 07:10:40 28/05/2024

 Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút, thứ 3, ngày 25 tháng 6 năm 2024

Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau; Số 204 Quang Trung, Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

 

Stt

Nội dung

Download

1

Thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tải về

2

Thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2020-2025

Tải về

3

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tải về

4 Phiếu biểu quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tải về
5 Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tải về
6 Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 Tải về

7

Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Tải về

8

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch, định hướng năm 2024

Tải về

9

Báo cáo về việc miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ và bổ nhiệm Tổng giám đốc, nhiệm kỳ 2020-2025

Tải về

10

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Tải về

11

Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Tải về

12

Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức được chia năm 2023

Tải về

13

Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, quỹ tiền lương và phân phối lợi nhuận năm 2024

Tải về

14

Tờ trình về việc thông qua mức thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Tải về

15

Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Tải về

16

Tờ trình về việc không thực hiện hủy tư cách Công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau

Tải về

17

Tờ trình về việc đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước và nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước Năm Căn

Tải về

18

Tờ trình về việc đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước mặt tại hồ chứa nước ngọt U Minh

Tải về

19 Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau Tải về 

20

Tờ trình về việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, nhiệm kỳ 2020-2025

Tải về