Trước ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, nhằm mục đích phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của người dân tại thị xã Cà Mau, tỉnh Cà Mau; chính quyền địa phương cho khai thác giếng cung cấp nước sinh hoạt và có tên gọi là Ty Cấp thủy. Đây là tiền thân của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước  và Công trình đô thị Cà Mau.

Năm 1975 Xí nghiệp Cấp nước thị xã Cà Mau được thành lập nhằm mục đích phục vụ cho nhu cầu của người dân tại thị xã Cà Mau. Năm 1992, do tình hình phát triển thị xã Cà Mau, nhu cầu nước sạch ngày càng một tăng cao để đáp ứng được nhu cầu cung cấp nước cho khu vực, xí nghiệp mở rộng mạng lưới cung cấp nước và thành lập Công ty Cấp nước Minh Hải.

Tháng 7 năm 2001, thực hiện Nghị quyết của Trung ương về việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp; Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 11/7/2001 về việc sáp nhập Công ty Công trình đô thị Cà Mau vào Công ty Cấp nước Minh Hải và đổi tên thành Công ty Cấp thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau. Đây là loại hình doanh nghiệp Nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và công ích.

Thực hiện Nghị định số 95/2006/NĐ-CP ngày 08/9/2006 về việc chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và theo đề nghị của Thường trực Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tại Tờ trình số 134/KHĐT ngày 02/02/2010, UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 23/02/2010 về việc chuyển đổi Công ty Cấp thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Thời điểm này, Công ty được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và Luật Doanh nghiệp, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Vốn Điều lệ là 100 tỷ đồng Việt Nam, do Nhà nước nắm giữ 100%.

Thực hiện Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần; Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 1201/QĐ-UBND ngày 21/8/2012 về việc cổ phần hóa bộ phận Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau. Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 1303-UBND ngày 09/9/2013 về việc đổi tên Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau thành Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Cà Mau (chia tách công ty hoạt động theo 02 lĩnh vực độc lập). Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau tiếp tục hoạt động, thực hiện các bước cổ phần hóa, giữ lại tên gọi cũ cho tới khi chuyển toàn bộ lĩnh vực hoạt động của Công ty thành Công ty cổ phần

Ngày 12/10/2015 Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 1505/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau. Đến ngày 19/01/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tiếp tục ban hành Công văn số 539/UBND-KT về việc tiến hành Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau và sự cho phép tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào ngày 02/02/2016 tại Công văn số 191/SKHĐT-ĐKKD ngày 01/02/2016 của Thường trực Ban Đổi mới và PTDN tỉnh Cà Mau. 

Ngày 17 tháng 02 năm 2016, Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; cũng từ thời điểm này, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau đã chính thức chuyển đổi thành “Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau”, với vốn điều lệ 155.349.000.000 đồng.