Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 05/2024

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 04/2024

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 03/2024

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 02/2024

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 01/2024

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 12/2023

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 11/2023

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 10/2023

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 09/2023

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 08/2023

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 07/2023

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 06/2023

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 05/2023

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 04/2023

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 03/2023

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 02/2023

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 01/2023

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 12/2022

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 11/2022

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 10/2022

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 09/2022

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 08/2022

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 07/2022

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 06/2022

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 05/2022

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 04/2022

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 03/2022

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 02/2022

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 01/2022

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 12/2021

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 11/2021

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 10/2021

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 09/2021

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 08/2021

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 07/2021

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 06/2021

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 05/2021

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 04/2021

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 03/2021

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 02/2021

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 01/2021

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 12/2020

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 11/2020

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 10/2020

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 09/2020

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 08/2020

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 07/2020

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 06/2020

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 05/2020

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 04/2020

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 03/2020

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 02/2020

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 01/2020

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 12/2019

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 11/2019

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 10/2019

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 09/2019

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 08/2019

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 07/2019

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 06/2019

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 05/2019

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 04/2019

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 03/2019

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 02/2019

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 01/2019

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 12/2018

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 11/2018

Tải về kết quả ngoại kiểm chất lượng nước thành phẩm năm 2018

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 10/2018

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 9/2018

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 8/2018

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 7/2018

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 6/2018

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 5/2018

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 4/2018

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tháng 3/2018

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm chất lượng nước thành phẩm tháng 01/2018

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm chất lượng nước thành phẩm tháng 12/2017

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm chất lượng nước thành phẩm tháng 11/2017

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm chất lượng nước thành phẩm tháng 10/2017

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm chất lượng nước thành phẩm tháng 9/2017

Phiếu kết quả kiểm nghiệm của bộ y tế viện y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm chất lượng nước thành phẩm tháng 8/2017

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm chất lượng nước thành phẩm tháng 7/2017

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm chất lượng nước thành phẩm tháng 6/2017

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm chất lượng nước thành phẩm tháng 5/2017

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm chất lượng nước thành phẩm tháng 4/2017

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm chất lượng nước thành phẩm tháng 3/2017

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm chất lượng nước thành phẩm tháng 2/2017 

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm chất lượng nước thành phẩm tháng 1/2017

Tải về kết quả kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt tại tỉnh Cà Mau năm 2016

Tải về bảng công bố thông tin nội kiểm chất lượng nước thành phẩm tháng 8/2016

Tải bảng tổng hợp kết quả kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt tại thành phố Cà Mau và các huyện, tháng 07 năm 2016