No Image
Bổ sung tài liệu Đại hội Đồng cổ đông năm 2017(21/06/2017 10:55)
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính từ ngày 17/02/2016 đến 31/12/2016 của Hội đồng Quản trị
No Image
Đại hội Đồng cổ đông 2017(20/06/2017 15:55)
Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau trân trọng thông báo đến toàn thể cổ đông về việc họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017.
No Image
Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2016(24/02/2016 07:41)
Tải biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2016 và các văn bản liên quan