Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau(03/07/2020 14:30)
Ngày 28/6/2020, Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, diễn ra tại trụ sở Công ty; số 204 Quang Trung, phường 5, Cà Mau.