Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022
Ngày cập nhật: 17:09:53 20/06/2022
Vào lúc 08 giờ 30 ngày 20 tháng 6 năm 2022, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau, địa chỉ: Số 204, Quang Trung, Khóm 3, Phường 5, Thành phố Cà Mau tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
Thành phần tham dự gồm:
- Các cổ đông và đại diện ủy quyền cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau.
- HĐQT, BKS và Ban Điều hành của Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau
- Đại diện cho các Sở, Ban, Ngành của Tỉnh có ông Từ Hoàng Ân - Đại diện  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; ông Phạm Thanh Tuấn - Đại diện Sở Kế hoạch - Đầu tư; ông Bùi Hùng Liệt Đại diện Sở Tài Chính tham dự.
 
 
 
 
 
 
Đại hội đã nghe Bà Mai Thị Hiền - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 08 giờ 30 phút có 31 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cho 14.953.100 cổ phần, chiếm 96,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau đủ điều kiện tiến hành.
* Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:
Đại hội đã nghe các Báo cáo: 
Ông Trần Hoàng Khện - Tổng Giám Đốc, Thành viên HĐQT, đại diện Đoàn chủ tịch trình bày:
+ Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2021; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
Ông Phạm Phước Tài - Phó Tổng Giám Đốc, Thành viên HĐQT, đại diện Đoàn chủ tịch trình bày:
+ Tờ trình thông qua KH SXKD, phân phối lợi nhuận và quỹ tiền lương 2022.
+ Tờ trình thông qua mức thù lao, tiền lương kế hoạch năm 2022 của HĐQT và BKS.
Ông Huỳnh Thiện Trị - Kế Toán Trưởng trình bày:
+ Báo cáo (tóm tắt) tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
Ông Hồ Tấn Luật - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tọa Đại hội điều hành.
+ Tổng hợp ý kiến bằng văn bản của Cổ đông.
+ Ý kiến của Cổ đông tại cuộc họp.
+ Biểu quyết thông qua 04 Báo cáo và 05 Tờ trình.
* Đại hội đã thông qua 04 Báo cáo và 05 Tờ trình.
ĐHĐCĐ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.
+  Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
 ĐHĐCĐ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.
+  Báo cáo (tóm tắt) tài chính năm 2021 sau kiểm toán.
ĐHĐCĐ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.
+  Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022
ĐHĐCĐ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022
ĐHĐCĐ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.
+ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
ĐHĐCĐ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.
+ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và cổ tức được chia năm 2021
ĐHĐCĐ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.
+ Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, quỹ tiền lương và phân phối lợi nhuận năm 2022
ĐHĐCĐ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.
+ Tờ trình thông qua mức thù lao, tiền lương kế hoạch năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
ĐHĐCĐ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.
+ Tờ trình thông qua về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
Bà Lê Nhan Quyên - Đại diện Ban thư ký Đại hội Thông qua Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau. 
Đại hội bế mạc vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 20 tháng 6 năm 2022.